Пътстрой ООД

Пътстрой ООД

 • Финансова стабилност
 • Натрупан опит
 • Изградена складова база с механизация, технологични мощности и собствен автомобилен парк
 • Активен контрол при изпълнение на поети договорни задължения
Дейност на Фирмата

Дейност на Фирмата

 • Изграждане на нови и ремонт на съществуващи пътни участъци;
 • Изграждане на крайпътна инфраструктура;
 • Текущо и зимно поддържане на пътна мрежа;
 • Изграждане и ремонт на канализационни и ВиК мрежи;
 • Полагане на хоризонтална пътна маркировка;
 • Поставяне на пътна сигнализация и монтаж на табели.
Здраве и Безопасност

Здраве и Безопасност

 • През 2008г. дружеството е сертифицирано по стандарта OHSAS ISO 18001:2008
 • Дружеството има сключен договор с лицензирана служба трудова медицина с чиято помощ са разработени програми за обучения по правилата за безопасност, промоция на здравето на работещите на работното място, опазване и укрепване на работоспособността.
1 2 3

Завършени обекти

Новини

Реконструкция на общински път с.Емона- Иракли

Ремонт на път 53476"Граница община Гълъбово
Княжево-Кравино-Пъстр...
Инженеринг - проектиране и рехабилитация на път ІІІ-5603- ІІ-53- хижа
Каваклийка - Найденово – Голям дол - Братя Да...