за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Здраве и безопасност

В ”Пътстрой” ООД, дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е изведена като основен приоритет. През 2008г. дружеството е сертифицирано по стандарта OHSAS ISO 18001:2008, което е силно доказателство за спазване изискванията по управление на риска и недопускане /предотвратяване/ на инциденти.
При постъпване на работа на всеки работник се провежда инструктаж по безопасност и съответното обучение по правилата за безопасност, съгласно изискванията на нормативните актове. На базата на регламентиращите документи и добрите практики, на всеки работник се осигурява безплатно работно облекло и съответните лични предпазни средства, съгласно характера на извършваната дейност.
Дружеството има сключен договор с лицензирана служба трудова медицина с чиято помощ са разработени програми за обучения по правилата за безопасност, промоция на здравето на работещите на работното място, опазване и укрепване на работоспособността.